KVKK AYDINLATMA METNİ

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.
Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüz doğmuştur.
KVKK’da Tat Nişasta San. Tic. A.Ş olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. 
1.    Kişisel Verinin Tanımı
Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. 
2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Lotez insan kaynakları ve istihdam politikalarının planlanması ve/veya icra edilmesi ile Tat Nişasta’nın ve Tat Nişasta ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini, alım-satım, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve her türlü ticari faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
3.    Kişisel Veri Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep
Kişisel verileriniz; Tat Nişasta’nın faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla yüz yüze görüşmeler, internet siteleri, e-posta, telefon, matbu formlar ve insan kaynakları platformları Lotez temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak, elektronik ortamlarla, otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanmakta ve Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.
4.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Tat Nişasta tarafından yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki tedarikçilerine, iş ortaklarına, grup şirketlerine, kanunen yetkili bulunan kamu kurumlarına, şirket avukatlarına, faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığı, birlikte çalıştığı kuruluşlara aktarılabilecektir.
5.    Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Tat Nişasta, kişisel verileri işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayabilir. Buna ek olarak Tat Nişasta, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca, kişisel verileri saklayabilecektir.
6.    Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler
Tat Nişasta, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. 
Tat Nişasta elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.
7.    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Haklarınız
KVKK hükümleri uyarınca Tat Nişasta’ya başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,                                                                                                                                                        
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,                                          
•    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,    
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,                               ,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,                 
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Ankara Caddesi No: 14 Sarıçam Adana adresinde bulunan Tat Nişasta’ya yazılı olarak veya info@tatnisasta.com.tr adresine e-posta ile iletmeniz halinde en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Tat Nişasta’nın on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Tat Nişasta, talepte bulunan Veri Sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.


Ek:
Veri Sahibi Başvuru Formu